ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟΣ – ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 30-12-2020

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΩΣΕΙΣ

4) ΤΕΥΔ