ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  24 Ιουνίου 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2021.    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : έως  18- 6-2021 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15:00 π.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  881.412,10  € ( χωρίς  ΦΠΑ)   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :    181255/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  10 Ιουνίου 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ. στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2021. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1

Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση: ¨Μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης και αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΣΜΟΣ:  146.016,25€  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) Αναλυτική Διακήρυξη Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές Περίληψη Διακήρυξης Συγγραφή Υποχρεώσεων  ΤΕΥΔ

Διακήρυξη για τη Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Συνοπτικό Διαγωνισμό  της Πράξης  «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 2014 – 2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3341/8-11-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030838.   […]

Διακήρυξη ανοιχτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού , άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης –τμήμα Α της 22/2021 μελέτης – και ναυαγοσωστικής κάλυψης του κολυμβητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών –τμήμα Β της 22/2021 μελέτης- με τη διαδικασία του άρθρου 6 παραγ 10 του Ν.4412/2016.

Προϋπολογισμός μελέτης τμημάτων Α+ Β =545.250,07 ευρώ με το ΦΠΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 30.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μμ Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 06.07.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ   ESPD-REAQUEST-V2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2021

-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 256.928,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ -ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  : 15.06.2021 και ώρα 15.00μμ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21.06.2021 και ώρα 10.00πμ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΥΔ