Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά των κατασκηνωτών, ομαδαρχών, στελεχών και κατασκηνωτών ΑΜΕΑ και συνοδών, από την κατασκήνωση Μάκρης στη θάλασσα της Αγίας Παρασκευής Μάκρης και επιστροφή, για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 20/6/2022 Ημερομηνία λήξης : 27/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την :’’ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων αρμοδιότητας της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου διακόσιες χιλιάδες ευρώ  (200.000,00€) άνευ του Φ.Π.Α. 24%.  Κριτήριο κατακύρωσης: της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΙΣΥΜΗΣ

Α/Α συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ :  189560 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών :  21-6-2022 και ώρα 10.00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης :  28-6-2022 και ώρα   10:00 π.μ. Προϋπολογισμός :  240.000,00Ευρώ με ΦΠΑ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Αναζήτηση διαγωνισμών δημοσίων έργων ” της […]

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολη από Ορκωτό – Λογιστή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 27/5/2022 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 3/6/2022  

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης, εγκατάστασης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πολυμηχανημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2022

Ποσό με ΦΠΑ  44.909,08 Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   10-6-2022 και ώρα 12.00 π.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  15-6-2022  και ώρα 9.00 π.μ ΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ποσό με ΦΠΑ    94.778,16 Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   6-6-2022 και ώρα 12.00 π.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  10-6-2022  και ώρα 9.00 π.μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διακήρυξη για Σύμβαση «Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προϋπολογισμός 92.423,00 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α. (114.604,52 Ευρώ με Φ.Π.Α.) Καταληκτική Ημ.νια υποβολής προσφορών : 01/06/2022 12: 00 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :03/06/2022 9:00 π.μ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)