ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (τρενάκι, καρουζέλ, παγοδρόμιο και λοιπά παιχνίδια) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 822/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΘΙΠΩΨΟ-ΡΛΠ)   15. 6ΗΛΩΩΨΟ-50Ξ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 371.996,28 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 4η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00μμ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 11η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00πμ. 22PROC011645379 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ espd-request-v2 (6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10.30 έως 11.30 π.μ., στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης   01. Διάγραμμα Θέσεων στην Πλατεία Ανεκαρτησίας 9. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟ_9ΥΣΒΩΨΟ-ΖΞΘ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  317.690,48€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την  6η/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μμ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή  9η/12/2022 και ώρα 9:00πμ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) με κωδικό ΟΠΣ 5029452

Ποσό με ΦΠΑ: 1.013.392,00€ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   2-Δεκεμβρίου -2022 και ώρα 12.00 μ.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  7-Δεκεμβρίου -2022  και ώρα 9.00 π.μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (ΚΥΑ 53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 για χορήγηση στους εργαζομένους δικαιούχους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023-2024-2025»

Προϋπολογισμού ποσού: 502.123,55 € χωρίς ΦΠΑ και ποσού: 622.633,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής /τμήμα Αρ. πρωτ. 32532 /30-09-2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10η / Νοεμβρίου /2022 και ώρα 12:00 μ.μ Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:   17η Νοεμβρίου 2022 […]

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προϋπολογισμός : 113.379,40 € με ΦΠΑ 24% Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   18η / Οκτωβρίου  /  2022 και ώρα 12.00 μ.μ  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την  24η  Οκτωβρίου και ώρα   9.00 π.μ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)