Διακήρυξη για την Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συνολικού προϋπολογισμού 94.284,95 €  με Φ.Π.Α. Καταληκτική Ημ. νια υποβολής προσφορών : 12/04/2023 12: 00 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 20/04/2023 9:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη διακήρυξη με συστημικό αριθμό 188906   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ ΠΡΩΤ 10952 ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕΕΣ (PDF) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡ ΠΡΩΤ 10953 98Ι4ΩΨΟ-ΘΟ8

Διακήρυξη Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (ΚΥΑ 53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 για χορήγηση στους εργαζομένους δικαιούχους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023-2024-2025

Συνολικού προϋπολογισμού 578.839,81 €  με Φ.Π.Α.  Καταληκτική Ημ. νια υποβολής προσφορών : 07/03/2023 12: 00 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :14/03/2023 9:00 π.μ.  Α/Α συστήματος ανάρτησης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 184709 23PROC012150726 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ 2023 &2024&2025 ΕΕΕΣ (pdf) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 64Ε2ΩΨΟ-Ξ5Δ

Προμήθεια φυτών, σπόρων γκαζόν, λιπασμάτων & φυτοπαθολογικού υλικού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 75.663,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (84.971,11 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών την  7 η Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 10η Μαρτίου και ώρα 9:00π.μ. .   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ Διευκρίνηση Νο 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195574 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08-03-2023 ώρα 11:00 π.μ Ημερομηνία αποσφράγισης: 10-03-2023 ώρα 11:00 π.μ Προϋπολογισμός : 7.180.500,00 με Φ.Π.Α Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο  χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων ” της πύλης promitheus.gov.gr (Α/Α: 195574) […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 ΚΑΙ 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 154.990,08€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00ΜΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                    22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 09.00ΠΜ   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ espd-request-v2 (7)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΗΤΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΖ «ΕΟΤ» ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ορθή επανάληψη της διακήρυξης ως προς την κατάργηση του άρθρου 15.1.5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 31/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Ταχ. Δ.νση : Λ.Μάκρης –Παραπλεύρως του Δημοτικού Κάμπινγκ.   Oρθή επανάληψη της διακήρυξης ως […]

Διακήρυξης για εκμίσθωση των κυλικείων ΚΑΠΗ ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΗ ΠΕΠΛΟΥ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κατάστημα του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ,  στην οδό Καρτάλη 2  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Δευτέρα  23/01/2023 και ώρα 12.00 π.μ. 01.Διακύρηξη κυλικειο ΦΕΡΕΣ ΠΕΠΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση του κυλικείου Α ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κατάστημα του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ,  στην οδό Καρτάλη 2  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Δευτέρα  23/01/2023 και ώρα 01.00 μ.μ. 01. Διακύρηξη α΄ ΚΑΠΗ 2023