Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Αλεξ/πολης και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2024-2025-2026 (για 24 μήνες) μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  : 1.092.263,53€ ΜΕ ΦΠΑ Kαταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών :   11/06/2024  και ώρα 12:00μμ Γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 245/2024 ΑΔΑ: ΡΒΣ0ΩΨΟ-72Ο , με την οποία αποφασίστηκε ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “Συντήρηση Διδακτηρίων 2024-2025 Δήμου Αλεξανδρούπολης ’’

www.promitheus.gov.gr (Α/Α 207292 αριθμός συστήματος) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Προμήθεια και Μεταφορά Αδρανών Υλικών λατομείου, Ψυχρού Ασφαλτοµίγµατος & Σκυροδέματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2024

Αρ.Πρωτ: 14126/2024 Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17Η Μαίου 2024 .και ώρα 12.00μμ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 22α Μαϊου 2024 και ώρα 09:00 πμ 24PROC014694385 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2024 espd-request-v2 (25) ΑΔΡΑΝΗ

Διακήρυξη για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2024 – 2025 και 7μηνο δικαίωμα προαίρεσης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προϋπολογισμού : 433.575,35 (άνευ Φ.Π.Α.) Συνολικής Αξίας: 537.633,43€ με ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 24/05/2024 και ώρα 12:00μ.μ.. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 30η Μαϊου 2024  και ώρα 09.00π.μ..

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Δήμου Αλεξανδρούπολης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 130.918,97 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (162.316,52 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9η  Μαίου 2024   και ώρα .12.00μμ[1] Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» […]

Διακήρυξη για Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας απορριμματοφόρων κάδων

ΑΞΙΑ :  249.587,20€ με το ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης 49.748,80€  με το ΦΠΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/05/2025 ..και ώρα .12.00μμ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 15η Μαϊου 2024  και ώρα 09.00πμ 24PROC014514771 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ […]

Διακήρυξης Σύμβαση Προμήθειας φυτών, σπόρων γκαζόν, λιπασμάτων & φυτοπαθολογικού υλικού Δήμου Αλεξανδρούπολης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 90.791,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/04/2024 και ώρα 12:00 μ.μ Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23/04/2024 και ώρα 9:00π.μ.   […]

Υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της εργασίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ Α΄ & Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ποσό με ΦΠΑ  37.200,00 ευρώ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   29/03/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ 01.ΜΕΛΕΤΗ 08.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ