Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προϋπολογισμός : 113.379,40 € με ΦΠΑ 24% Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   18η / Οκτωβρίου  /  2022 και ώρα 12.00 μ.μ  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την  24η  Οκτωβρίου και ώρα   9.00 π.μ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ημερομηνίας λήξης προσφορών η Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00μμ    και ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μμ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  Παράταση ΚΟΙΝΣΕΠ 6ΚΧΥΟΚ9Β-ΩΚΙ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70.239,97€ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24η Αυγούστου 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29η  Αυγούστου 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 09.00πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΕΕΣ

Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN

Ποσό με ΦΠΑ  69.998,00 ευρώ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   02-9-2022 και ώρα 12.01 μ.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  7-9-2022  και ώρα 9.00 π.μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΕΕΣ

Προμήθεια εξοπλισμού , κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ποσό με ΦΠΑ  132.494,00 ευρώ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   30-8-2022 και ώρα 12.00 π.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  5-9-2022  και ώρα 9.00 π.μ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΡ ΠΡΩΤ 23298 ΕΕEΣ (pdf) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 23304

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων, της Κατασκήνωσης Μάκρης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έτους 2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  08/07/2022 Ημερομηνία λήξης προσφορών  15/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ