ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6/2020

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής. Υποβολή αιτήσεων από 18-12-2020 έως 4-1-2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (proslipsis@alexpolis.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2020

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΔΕ Ηλεκτρολόγος. Υποβολή αιτήσεων από 18-12-2020 έως 28-12-2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟΣ – ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 30-12-2020 1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΩΣΕΙΣ 4) ΤΕΥΔ