ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ /ΣΤΡΙΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 200 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ανάρτηση: α) Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ΠΕ Ναυαγοσωστών /στριων (πισίνας) κωδ. θέσης 200 και β) Αναμορφωμένου Πίνακα Απορριπτέων ΠΕ Ναυαγοσωστών /στριων (πισίνας) κωδ. θέσης 200 Σχετ.: η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΟΧ2/2020   ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διακήρυξη για την «Προμήθεια Μεταλλικών Απορριμματοφόρων Κάδων»

Συνολικής δαπάνης 43.821,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24.12.2020 και ώρα 15.00μμ Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 31.12.2020 και ώρα 09.30πμ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΥΔ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ 2ο ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ