Διακήρυξη για την «Προμήθεια Μεταλλικών Απορριμματοφόρων Κάδων»

Συνολικής δαπάνης 43.821,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24.12.2020 και ώρα 15.00μμ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 31.12.2020 και ώρα 09.30πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ

2ο ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ