ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ” ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (02) ΕΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 307.400,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΩΣ 23.11.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                          27.11.2020

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ