ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ” ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (02) ΕΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 307.400,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΩΣ 23.11.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                          27.11.2020   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ