ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Συνολικής δαπάνης 757.977,92€ άνευ ΦΠΑ   (867.336,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΏΡΑ: 15.00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΒΑ

ESPD-REQUEST

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΚΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΠΛΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ CLASS CLEANNING

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 18.02.21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ