ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Συνολικής δαπάνης 757.977,92€ άνευ ΦΠΑ   (867.336,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΏΡΑ: 15.00μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΒΑ ESPD-REQUEST ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΚΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΠΛΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ CLASS CLEANNING ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ […]