Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2023-2024 (12 ΜΗΝΕΣ

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2023-2024 (12 ΜΗΝΕΣ) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.920.934,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής /τμήμα  (Α.Α. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ  198782 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) και  (Α.Α. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ  198790 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 15.09.2023  και ώρα 09. 00πμ

espd-request-v2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2023 2024 με ΑΔΑΜ 23PROC013174943

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καύσιμα και Λιπαντικά με ΑΔΑΜ 23PROC013175075 και ΑΔΑ 6ΨΙΛΩΨΟ-Γ9Κ

προκήρυξη EE 2023-OJS137-436622-el με ΑΔΑΜ 23PROC013174166 και ΑΔΑ 94ΠΗΩΨΟ-5Ι6