ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥΑλεξανδρούπολη 09-10-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 29803
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Έκτακτη Συνεδρίαση (31η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ακύρωση της αριθ. 530/2018 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αριθ. 415/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις- Διανοίξεις)’¨»(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

  1. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αριθ. 415/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις- Διανοίξεις)’¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν εκτάκτως, προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στη δημοπράτηση του αναφερόμενου σε αυτές έργου, μια που μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/70294/ΦΝ440/09-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, περί έγκρισης ειδικών όρων στη διακήρυξη του έργου με Α.Δ.Α.:7ΤΥΤ465ΧΘΞ-1ΣΓ , απαιτείται εκ’ νέου η έγκριση των όρων διακήρυξης αυτού.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης