ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Υποβολή προσφορών  από 15/01/2020 έως 22/01/2020 και ώρα 12.00 π.μ.