Προμήθεια με LEASING μεταφορικών μέσων δύο [2] Φορτηγών αυτοκινήτων τύπου VAN [Diesel καινούργια] και ενός [1] επιβατηγού οχήματος [Βενζίνη καινούργιου],

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16/11/2020

Προϋπολογισμός : 52. 734,72€

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ