ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 20.03.2020 και ώρα 15.00μμ

Kαταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 27.03.2020 και ώρα 11.00πμ

Ποσό προϋπολογισμού μελέτης : 39.999,67€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΕΥΔ