ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την κατασκευή του έργου ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός: 24.400.00 € με ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 19-11-2019 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ