Κατεδάφιση Κτιρίου Παλαιού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης

Προϋπολογισμός: 125.000,00
Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  80790