ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ συνοπτικού διαγωνισμού

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-11-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ