Διακήρυξη προμήθειας και μεταφοράς αδρανών υλικών λατομείου και ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης για το έτος 2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 23.04.2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.988,94 (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ