Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσίας: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ , ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 118.395,20 Ευρώ με ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22.08.2019 και ώρα 15.00μμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΥΔ