Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξ/πολης»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και 13.09.2019

Προϋπολογισμού μελέτης : 245.978,80€ με το ΦΠΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΥΔ