Απόφαση Δημάρχου με θέμα “Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλεξανδρούπολης ” (ΑΔΑ: 61ΓΙΩΨΟ-ΠΓΤ)