ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απ’ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «Κυλικείου – εντός κλειστού Κολυμβητηρίου «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    Αλεξανδρούπολη  19 /10/ 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

   

Ν Ο Μ Ο Σ

Ε  Β  Ρ  Ο  Υ

     

Δ Η Μ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   Αριθ. Πρωτ:31339  

ΤΜΗΜΑ

ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

   
Ταχ. Δ/νση    Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

(

F A X

: Λ. Δημοκρατίας 306

: 681 32  Αλεξανδρούπολη

: 25510-64215

: 25510-64142

 

   

                                          

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. Πρωτ. 549/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών εγκρίθηκε η απ΄ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος    «Κυλικείου- εντός κλειστού Κολυμβητηρίου «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», στην Αλεξανδρούπολη, με την διαδικασία της απευθείας συμφωνίας.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν οι όροι  της μίσθωσης οι οποίοι είναι ίδιοι με εκείνους που είχαν καθορισθεί στην υπ΄  αρίθμ. Πρωτ. 26308/10.09.2018 διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας καθώς και η τιμή εκκίνησης όπου ορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων 500,00 ευρώ / ανά μήνα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης  (Λ. Δημοκρατίας 306) προκειμένου να καταθέσουν αίτημα για ενοικίαση του ανωτέρω αναφερόμενου καταστήματος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 31-10-2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και  Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα:2551 0 64215 και 64218.

Ο   Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Παντελίδης