Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Πράξης: Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την αναβάθμιση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης περιφερειακά και πέριξ του Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Ποσό με ΦΠΑ   762.811,16€ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   24-8-2023 και ώρα 12.00 μμ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  30-8-2023  και ώρα 9.00 π.μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΕΕΣ Προκήρυξη σύμβασης δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.   1 Διευκρίνηση