Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα Γηπέδων Αντισφαίρισης και Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 136.801,21€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:   27-06-2023 και ώρα 12.00 π.μ ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:  03-07-2023 και ώρα 09.00 π.μ espd-request-v2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012830244 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – έντυπο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ χλοοτάπητας με ΑΔΑΜ 23PROC012830283 και ΑΔΑ 65Μ8ΩΨΟ-ΓΜΛ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής»

Ποσό με ΦΠΑ   21.204,00 Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   27-6-2023 και ώρα 12.00 μμ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  3-7-2023  και ώρα 10.00 π.μ espd-request-v2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23PROC012832849 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψ5ΓΟΩΨΟ-7ΧΒ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψ5ΓΟΩΨΟ-7ΧΒ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΜΕΙΚΤΗΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε οδούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με  Eκτιμώμενη αξία 1.612.903,23 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/07/2023 .και ώρα .12.00μμ[1] Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των  (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά –Οικονομική προσφορά » την  20/07/2023 .και ώρα.09.00πμ [1]        Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και […]