ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) άτομο, ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 02-06-2023 έως 12-06-2023. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή […]