Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προϋπολογισμός : 113.379,40 € με ΦΠΑ 24% Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   18η / Οκτωβρίου  /  2022 και ώρα 12.00 μ.μ  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την  24η  Οκτωβρίου και ώρα   9.00 π.μ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ημερομηνίας λήξης προσφορών η Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00μμ    και ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μμ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  Παράταση ΚΟΙΝΣΕΠ 6ΚΧΥΟΚ9Β-ΩΚΙ