ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5/24231/25-7-2022

2η τροποίηση Πίνακα Προσληπτέων Μερικής απασχόλησης ΣΟΧ ΨΤΞΛΩΨΟ-0ΚΓ 2η τροποποίηση Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους απασχόλησης ΣΟΧ ΨΤΞΛΩΨΟ-0ΚΓ   1η τροποίηση Πίνακα Προσληπτέων Μερικής απασχόλησης ΣΟΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 690ΤΩΨΟ-ΒΨΨ 1η τροποποίηση Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους απασχόλησης ΣΟΧ 6Ν7ΓΩΨΟ-ΓΚΥ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ […]