ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2021

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 187766 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 672.470,00 €  με ΦΠΑ   Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 12-04-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00  π.μ Ημερομηνία αποσφράγισης : 19-04-2022   10:00 π.μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛOΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ […]