Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Συνοπτικός  διαγωνισμός  µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», Η εκτιμωμένη αξία της σύβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπ/σµός χωρίς Φ.Π.Α.: € 48.387,10, Φ.Π.Α. : […]