Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά τμήμα, για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 275.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω […]