ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.917,90 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  (74.298,19 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10-09-2020   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ