Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων του για έτη 2020-2021

Προϋπολογισμού 1.463.736,60 € ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)(pdf)   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)(xml)   Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/09/2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Διευκρίνηση