1422/3-11-2020 Απόφαση Δημάρχου για λειτουργία Λαϊκών Αγορών (ΑΔΑ: ΩΡΣΧΩΨΟ-Δ33)