ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ- ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ