ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 24589/10-8-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24589  18/8/2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24589  18/8/2021 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24589 18/8/2021 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24589 18/8/2021 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24589 18/8/2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ- ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ