ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Υπηρεσίες σχολείου εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης ΑμεΑ ΕΩΣ 09/11/2020

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9 Νεομβρίου και ώρα 10.00πμ. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί στη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 από 9:30 π.μ (ώρα έναρξης διαγωνισμού) έως 10:00 π.μ (ώρα λήξης των προσφορών).

Η συνολική δαπάνη για δύο έτη ανέρχεται στις 73.388,46 Ευρώ.

 

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ

ΤΕΥΔ