ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ”

Εκτιμώμενης αξίας 8.000,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 30-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ