ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ

Ανακοίνωση εκ νέου πρόσληψης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης καθαριστών-στριων σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 26-8-2020 έως 28-8-2020

Ύστερα από τη δημοσίευση της  υπ’ αριθ. 52878/22-8-2020 (ΦΕΚ Β΄/3485/2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία επήλθε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 50175/7-8-2020 όμοιας «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3324/2020)

Καλούνται

οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση martidou@alexpolis.gr χωρίς δικαιολογητικά.

Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση τα στοιχεία της αίτησης, της οποίας η ορθή συμπλήρωση είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σύμφωνα με το νέο έντυπο

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ3-25449

ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ