Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ειδικών Συστημάτων Ηχητικής Σήμανσης για άτομα με προβλήματα όρασης»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    24.631,36 € με Φ.Π.Α

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ