ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 06/02/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη  01-02-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 3259
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 06/02/2019  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (4η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
  2. Λήψη απόφασης για την παραλαβή από το Δήμο Αλεξανδρούπολης των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού ¨Βόρειος Ελλάς¨ (¨Πέτρινα¨) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  3. Ανάκληση της αριθ. 128/2018 Α.Δ.Σ. « Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση, Δημοτικού κτιρίου εντός της Αλεξανδρούπολης, στο Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης για την κάλυψη αναγκών και δράσεων αυτού»(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  4. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση, Δημοτικού κτιρίου εντός της Αλεξανδρούπολης, στο Νομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με αναπηρία Ν. Έβρου για την κάλυψη αναγκών και δράσεων αυτού (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  5. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση, χώρου στο ¨Μύλο Μασούρα¨, στον Καλλιτεχνικό Όμιλο ,  για την κάλυψη αναγκών και δράσεων αυτού (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  6. Έγκριση Πίνακα Οφειλών οικ. έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  7. Έκδοση εγγυητικής επιστολής για ΔΕΠΑ ΑΕ έτους 2019(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης