ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑ-ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.967,74 € Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο κτίριο του Δημαρχείου, Λ. Δημοκρατίας 306, στις 29/9/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ