ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι 29/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ.
Προϋπολογισμού 10.000,00€ με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ