ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά τμήμα, για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 117.831,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 21.09.2020 και ώρα 15:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25.09.2020 και ώρα 10:00π.μ. από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ