ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία υποβολής προσφορών εώς 10-04-2019

Προϋπολογισμού  34.968,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΤΕΥΔ