Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος εκκίνησης και ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων για αγώνες στίβου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.250,00ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (8.990,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 17/07/2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΥΔ