ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(11/2/2019 –  26-02-2019 )

Προϋπολογισμός: 36.790,80 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΕΥΔ