Προκήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία : Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Αλεξ/πολης σχολ. έτους 2020-2021

Προϋπολογισμός μελέτης : 113.881,60€ με το ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19.10.2020 και ώρα 15:00μμ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ