Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις ανάγκες του έργου με τίτλο “«“Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural and natural heritage in the cross border area/TOURISM-e” της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, », συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου 55.080,65ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών : Τετάρτη, 25/11/2020 και ώρα 09.00 πμ  

Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών: Πέμπτη,17/12/2020 και ώρα 09:00πμ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00πμ    

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ