Γνωστοποίηση πλήρωσης τέσσάρων(4) θέσεων Ειδικών Συνεργατών μετά από επιλογή του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

Υποβολή αιτήσεων από 16-10-2019 έως 21-10-2019